3

 

 

จำนวนครั้งที่มีการเข้าชม

พื้นที่ศึกษาโครงการ

  • พื้นที่ศึกษาครอบคลุม 3 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ 1) อำเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ควนลัง ทุ่งตำเสา ฉลุง คลองอู่ตะเภา และคูเต่า 2) อำเภอบางกล่ำ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ท่าช้าง บางกล่ำ และแม่ทอม 3) อำเภอควนเนียง ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ บางเหรียง โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 1
  • ตารางที่ 1 พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • 1
  • map
  • รูปที่ 1 พื้นที่ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน