3

 

 

จำนวนครั้งที่มีการเข้าชม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

  • ลดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 4, 43, 407 และ 414 ในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ และช่วยให้การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร และการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ อีกทั้งเป็นการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงระหว่างอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอรัฐภูมิ และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส