3

 

 

จำนวนครั้งที่มีการเข้าชม

ขอบเขตของการศึกษาโครงการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยจะต้องดำเนินการศึกษาตามขอบเขตของงานด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • การทบทวนการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
  • การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • การศึกษาทางเลือกและรูปแบบของโครงการ
  • การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง
  • การศึกษาด้านวิศวกรรม
  • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • การศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ
  • การศึกษาแผนดำเนินงานและงบประมาณโครงการ
  • การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โดยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของที่ปรึกษาจะได้มีการติดต่อประสานงานกับกรมทางหลวงผ่านทางเจ้าหน้าที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการกำกับโครงการที่กรมทางหลวงแต่งตั้งให้มีอำนาจกระทำการแทนกรมทางหลวงในการให้ความเห็นชอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามรายการข้อกำหนดทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวง