3

 

 

จำนวนครั้งที่มีการเข้าชม

ปัจจัยที่พิจารณาความเหมาะสมของแนวเส้นทางเลือกของโครงการ

  • ด้านวิศวกรรมและการจราจร จะพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อลักษณะการเคลื่อนตัวของจราจร ในแต่ละทิศทางของทางหลวงสายหลักและถนนโครงการ ตลอดจนความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรหรือความจุของทางแยกต่างระดับ นอกจากนี้ประเด็นด้านความปลอดภัยของทางร่วม ทางแยก และการสลับช่องทางจราจร (Weaving Traffic) ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบทางเลือก โดยพิจารณาทั้งความปลอดภัยต่อการจราจรบนทางแยกต่างระดับแต่ละรูปแบบ และต่อการจราจรบนถนนต่อเชื่อม
  • ด้านการลงทุนค่าใช้จ่าย หมายถึง มูลค่าการลงทุน ทั้งค่าก่อสร้าง ค่าเวนคืนที่ดินและชดเชยสิ่งปลูกสร้าง และค่าบำรุงรักษาทางแยกต่างระดับแต่ละรูปแบบ
  • ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งต่อกลุ่มรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการด้วยการถูกเวนคืนที่ดิน และกลุ่มที่ไม่ถูกเวนคืนที่ดินแต่จะได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการ ได้แก่ การโยกย้ายเวนคืน คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน การคมนาคม สุนทรียภาพ เป็นต้น

โดยที่ รายละเอียดของหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบของแต่ละปัจจัยจะดำเนินการภายหลังที่ได้มีการศึกษาคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสม พร้อมปริมาณจราจรในโครงข่ายและจุดตัดทางแยก เพื่อจะทำการออกแบบทางเลือกของรูปแบบและคัดเลือกทางแยกต่างระดับตามหลักเกณฑ์ข้างต้นก่อนจะนำไปออกแบบเบื้องต้น