3

 

 

จำนวนครั้งที่มีการเข้าชม

หลักการและเหตุผล

อำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง และเป็นเมืองที่มีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสูงมาก เนื่องจากมีการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปีส่งผลให้มีความต้องการเดินทางในโครงข่ายทางหลวงและถนนในเขตเมืองหาดใหญ่สูงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 4 , 43 ,407 และมีสภาพปัญหาการจราจรหนาแน่น ติดขัด และคับคั่ง ทั้งในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบ


ดังนั้น กรมทางหลวง จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปัญหาการจราจรและขนส่งสินค้าในอนาคต โดยมีแนวคิดในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้เกิดเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่เป็นทางเลือกสำหรับผู้เดินทางระยะไกลที่ไม่จำเป็นต้องผ่านเขตตัวเมืองใหญ่ใช้เป็นทางเลี่ยงเมือง ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทางและขนส่งสินค้า และลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองหาดใหญ่


ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออกที่มีจุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวงหมายเลข 4135 ตัดผ่านไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอหาดใหญ่ เข้าบรรจบที่จุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 414 แต่ยังขาดโครงข่ายทางเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตกที่จะทำให้โครงข่ายทางเลี่ยงเมืองสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่เพิ่มเติม เนื่องจากทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ด้านทิศตะวันตกมีพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนและประวัติศาสตร์ ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) เพื่อจะได้ผลการศึกษาที่จะนำไปทำการสำรวจและออกแบบในงานลำดับขั้นถัดไป