3

 

 

จำนวนครั้งที่มีการเข้าชม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ

  • เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่
  • เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการวิเคราะห์สภาพจราจร
  • เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม โดยศึกษาแนวทาง และรูปแบบเบื้องต้นของถนนโครงการ ให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพพื้นที่ ตามหลักวิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment ; EIA) พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง