3

 

 

จำนวนครั้งที่มีการเข้าชม

แนวทางการศึกษาโครงการ

 •  การศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • กรมทางหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ จึงจัดให้มีกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างครบถ้วน และถูกต้อง รวมทั้งเพื่อรับทราบความคิดเห็นและได้มีโอกาสแสดงทัศนะ ข้อเสนอแนะ และแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมร่วมกันของประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีทั้งกิจกรรมการเข้าพบหารือ การสนทนากลุ่มย่อย และการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรมทางหลวง มีแผนจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ จำนวน 5 ครั้ง
   • การประชุมปฐมนิทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ที่ตั้งโครงการ ขอบเขตการศึกษาโครงการ สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ผลการทบทวนแนวเส้นทางและรูปแบบจากการศึกษาที่ผ่านมา แนวคิดเบื้องต้นในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒฯโครงการ แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป และสถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   • การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป และสถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   • การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครบงการที่เหมาะสม (สัมมนา ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา ได้แก่ สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป และสถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   • การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) เพื่อสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวด่ล้อมขั้นรายละเอียด และร่างมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวด่ล้อมที่สำคัญ การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป และสถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   • การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (การสัมมนา ครั้งที่ 3) เพื่อสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ สรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนการพัฒนาโครงการ และการดำเนินงานในขั้นต่อไปภายหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา และสถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลที่ได้รับ จะนำมาพิจารณาประกอบในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชนสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุด นอกจากนี้ กรมทางหลวง จะดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ บอร์ดนิทรรศ และเอกสารประกอบการประกอบการประชุม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ